Systemutvikler

Systemutvikler VIPS-landbruk

Fulltid

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Divisjon for bioteknologi og plantehelse har landets kjernekompetanse innen plante- og skoghelse som er til nytte for landbruk, myndigheter og allmenheten. Divisjonens kompetanse innen bioteknologi skal brukes innen ulike deler av NIBIO sine fagområder og markeder.  Vi har spesialkompetanse på diagnose, biologi, kartlegging og bekjempelse av plantesjukdomsorganismer, skadedyr og ugras. Andre viktige kompetanseområder for divisjonen er pesticid- og naturstoffkjemi, genetikk og bioteknologi, akvatisk og terrestrisk bioprospektering, makroalger og planter til andre formål enn mat.

Om stillingen 

Vi kan tilby varierte oppgaver tilknyttet forskningsprosjekt i Norge og Europa, utviklingsprosjekt i Afrika, med mer. Du vil bli del av et team som jobber tverrfaglig sammen med forskere i inn- og utland, hvor ditt engasjement og kreativitet kan bidra til å etablere løsninger som kombinerer værdata, biologi, geografisk informasjon og teknologi for å bygge tjenester rettet mot landbrukets behov og en trygg matproduksjon.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere), er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste utviklet for integrert bekjempelse av skadegjørere i korn og oljevekster, potet, grønnsaker og frukt. VIPS er et essensielt verktøy for landbruket i Norge, og mye brukt som støtte for beslutninger innen plantevern (www.vips-landbruk.no). Teknologiplattformen VIPS er basert på åpen kildekode og inngår også i flere internasjonale prosjekter for forskning og utvikling, blant annet i EU og Afrika. Les mer om VIPS her: nibio.no/vips.

Stillingens hovedoppgaver: 

 • Planlegging, utvikling og drift av applikasjoner for web og smarttelefoner
 • Hjelpe forskere med å operasjonalisere resultater slik at landbruket kan ta dem i bruk
 • Implementere varslingsmodeller for planteskadegjørere i landbruket
 • Tilgjengeliggjøre og koble sammen ulike landbruksrelevante og meteorologiske datakilder
 • Formidling og kompetansebygging i nasjonale og internasjonale prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen informatikk/IT-fag, evt bachelorgrad i kombinasjon med relevant erfaring. Høyere utdanning innen relevante naturvitenskapelige fag i kombinasjon med dokumentert god IT-kompetanse vil også vurderes
 • Kompetanse innenfor relasjonsdatabaser, applikasjons-, app- og webutvikling
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk (skandinavisk) og engelsk

Det er en fordel om du 

 • Har erfaring med disse eller liknende programmeringsspråk, verktøy og operativsystem: Python, Java, R, PostgreSQL, Apache Cordova, OpenLayers, HTML/CSS/JavaScript, Linux
 • Forståelse/kompetanse innen biologi og biologiske prosesser
 • Har erfaring med arbeid i internasjonale prosjekt
 • Liker å reise, både i og utenfor Europa

Personlige egenskaper

 • Som systemutvikler er du løsningsorientert, strukturert, allsidig og har god gjennomføringsevne
 • Arbeid i tverrfaglige team, utvikling og kreative prosesser motiverer deg
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter med en pedagogisk tilnærming
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø hos oss

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 54-67 (kr 491.200 – 615.800 pr. år), eller senioringeniør kode 1181, lønnstrinn 58-74 (kr 524.900 – 702.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med prosjekleder Berit Nordskog på tlf 92039087, eller avdelingsleder Birgitte Henriksen på tlf 47290567

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, «søk stillingen».
Relevante vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.