Avdelingsleder / Leder

Leder for gårdsdrift/ avdelingsleder naturbruk

Fulltid

Lena-Valle videregående skole

Innlandet fylkeskommune – Lena-Valle videregående skoleLena-Valle videregående skole ligger på Lena i Østre Toten kommune, ca 17 km fra Gjøvik. Det er over 600 elever og 150 ansatte ved skolen.
Skolen har fem utdanningsprogram; studispesialisering, idrettsfag, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag og naturbruk. Det er gode valgmuligheter innenfor alle utdanningsprogrammene. Skolen har også voksenagronomutdanning. Skolen har tre skolesteder: avdeling Lena og avdeling Valle og Presteseter. Skolen har internat, kantine, gårdsbruk og egen skog. Mange av elevene bor på hybel i Lena eller omegn eller på internatet på Valle. Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig 100% stilling som faglig og administrativ leder for gårdsdriften på skolen og som avdelingsleder for deler av naturbruksutdanningen.

Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Stillingen som gårdsansvarlig omfatter daglig oppfølging og ledelse  av driften av jordbruk og husdyrholdet, langtidsplanlegging av drift, inkludert planer, økonomi, innkjøp og turnuser. Den inkluderer videre personalledelse for seks fagarbeidere. Stillingen omfatter også tett samarbeid med faglærere for å få til best mulig utnyttelse av gården som praktisk opplæringsarena gjennom skoleåret.

Funksjonen som avdelingsleder for utdanningen innebærer også personoppfølging av lærere samt oppfølging av elever på vg2 og vg3 landbruk (agronom). Stillingen har støtte fra skolens økonomileder og en avdelingsleder til på naturbruksavdelingen.

Lena-Valle vgs. har rundt 600 elever totalt, derav inntil 200 elever på avd. Valle (naturbruk). Skolen har drevet med opplæring innen naturbruk siden 1917.  I dag har skolen gårdsdrift på Valle på Lena, på Presteseter i Vestre Toten og noe tilleggsjord. Gården produserer først og fremst kompetanse hos elever og deltagere i Voksenagronomutdanningen, men er samtidig en av regionens største gårder med produksjon av hvete, bygg, erter og gress, melkekvote, svineproduksjon og sauer.  I tillegg har gården en del skog. Bygningsmassen og lokalene er nylig oppdatert til moderne standard og skolen har moderne maskiner med helt moderne utstyr. Elevene på naturbruk utdannes innen skogbruk, heste- og dyrefag, anleggsgartnerfaget eller som agronomer.

Funksjonen som pedagogisk avdelingsleder KAN vurderes erstattet med andre oppgaver som f.eks. undervisning eller andre fellesoppgaver (basert på kompetanse og erfaring hos den som tilsettes).

Vi søker deg som

 • har solid faglig utdanning innen landbruk
 • ønsker en spennende jobb med lederansvar og mulighet for å påvirke utdanningen til fremtidens landbrukere
 • har erfaring og kompetanse innen praktisk gårdsarbeid
 • har faglig engasjement for moderne landbruk med fokus på bærekraft, miljø og dyrevelferd
 • har kompetanse og ønske om å bidra til å videreføre utviklingsarbeid innen landbruk på skolen
 • er systematisk, fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • har gode lederegenskaper
 • har interesse for ungdom og utdanning
 • er utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengelig
 • ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse

Vi tilbyr

 • en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse
 • et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på læring og utvikling av elevene
 • dyktige medarbeidere
 • mulighet til å bidra til utviklingen av fremtidens arbeidskraft
 • gode utviklingsmuligheter
 • moderne fasiliteter
 • gode treningsmuligheter på skolens område
 • lokaler på Lena i Østre Toten kommune, en av landets største landbrukskommuner samt i Vestre Toten
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som gårdsbestyrer og avdelingsleder
 • tiltredelse snarest mulig
 • arbeidssted Lena

Arbeidsoppgaver

 • leder for gårdsdriften innebærer i hovedsak:
 • ansvar for gårdsdriften
 • i samarbeid med lærere og andre ledere sikre best mulig opplæring av elever parallelt med eksemplarisk jordbruk og husdyrhold
 • personalansvar og faglig ansvar for fagarbeiderne i gårdsdriften, inkludert fordeling av arbeidsoppgaver, utarbeide turnuser osv.
 • bidra til at gårdsdriften er en god rollemodell for elevene og at den utvikler seg i henhold til moderne forskning
 • administrere gårdsdriften i samarbeid med skolens økonomiansvarlige
 • delta i det praktiske arbeidet på gården ved behov
 • oppfølging av bygningsmasse og uteområder
 • avdelingslederressurs pedagogisk avdeling innebærer i hovedsak:
 • personalansvar for lærere, økonomi og drift av programområdene
 • overordnet ansvar for faglig og psykososial elevoppfølging
 • ansvar for faglig og pedagogisk utvikling på avdelingen i tråd med skolens målsetting
 • ev. oppgaver fra skolens fellesoppgaver
 • arbeidsoppgaver og portefølje vil kunne endres etter skolens behov, inkludert ev. tildeling av undervisningsoppgave

Kvalifikasjonskrav

 • formell utdanning innen landbruk, fortrinnsvis på høyskolenivå eller tilsvarende
 • erfaring fra og oppdatert kompetanse innen landbruk
 • kunnskap om og interesse for moderne landbruksmetoder og utviklingen på dette området
 • forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsevner, både overfor ungdom og voksne
 • det vil kunne være en fordel med pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra skoleverket

Det vises til krav om pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. «Forskrift til Opplæringslova», § 14-1 og § 14-3

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.