Direktør

Direktør for Avdeling reindrift i Alta

Fulltid

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel. Vi er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet og sekretariat for en rekke styrer, råd og utvalg. Dette betyr at vi må ha god kunnskap om de landbruksbaserte verdikjedene, utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og handelspolitiske avtaler. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Oslo og Alta. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no.

Om reindrift og avdelingen

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Litt over 3.000 mennesker er tilknyttet reindriftsnæringen. Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift, i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken.

Ansvarsområder og oppgaver

Landbruksdirektoratet avdeling reindrift har ansvar for å forvalte reindriftsloven og virkemidlene over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet er også sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret, og har i tillegg en viktig veiledningsrolle overfor næringen. I tillegg er direktoratet sekretariat for styret for Reindriftens utviklingsfond, Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt, Økonomisk utvalg, Klagenemnd for merkesaker, og Norsk/finsk reingjerdekommisjon. Landbruksdirektoratet deltar også i statens forhandlingsutvalg under forhandlingene om reindriftsavtalen. Direktoratet skal formidle reindriftspolitikken til Statsforvalter, samt legge til rette for å ivareta og utvikle reindriftskompetansen. Vår nye direktør vil få et overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av de sentrale reindriftspolitiske virkemidlene, samt for sekretariatsfunksjonen for Reindriftsstyret, styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) og for Klagenemnda for reinmerkesaker. Dette innebærer ansvar for oppgaver knyttet til ressurs- og arealforvaltning, næringsutvikling, tilskuddsforvaltning og samhandling/kommunikasjon. Foruten ledelse av avdeling reindrift blir du en del av direktoratets toppledergruppe og skal bidra til organisasjonens strategiske utvikling. Du skal jobbe for å nå de strategiske målene, og representere og synliggjøre direktoratet utad på eget ansvarsområde. Avdeling reindrift er lokalisert sentralt i Alta, og består av to seksjoner med omtrent 20 medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav

 • du har relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole
 • du har relevant ledererfaring, fortrinnsvis inkludert erfaring med å lede andre ledere
 • du har kunnskap om offentlig forvaltning og forvaltningsnivåene
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • det er en fordel med kunnskap og erfaring fra digitaliseringsprosjekter
 • det er en fordel med kunnskap om samisk språk og kultur
 • det kan være en fordel med kjennskap til reindriftsnæringa

Personlige egenskaper

 • du er en trygg og tydelig leder som har en motiverende lederstil
 • du har evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og finne løsninger i samsvar med gjeldende rammebetingelser
 • du er analytisk og har evne til å tenke strategisk, er utviklingsorientert og har stor gjennomføringskraft
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjement
 • du har god organisasjons – og helhetsforståelse
 • du har sterk integritet og god rolleforståelse

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kontaktperson for stillingen

Administrerende direktør Jørn Rolfsen, telefon 908 55 962, eller Direktør avdeling digitalisering og organisasjon Bjørn Georg Hagen, telefon 920 55 874. 

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • varierte, krevende og interessante arbeidsoppgaver
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån
 • stillingen lønnes som direktør i lønnsspenn fra kr. 919 700,- til kr. 1 030 100,- etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.